USŁUGI

Klienci indywidualni:

Prawo cywilne – sprawy o:

·         zapłatę,

·         windykacja i antywindykacja,

·         upadłości konsumenckie,

·         odszkodowania i zadośćuczynienia,

·         analiza i sporządzenie umów,

·         udzielanie opinii prawnych.

 

Prawo rodzinne – sprawy o:

·         rozwód lub separację,

·         alimenty na rzecz dziecka lub małżonka,

·         zabezpieczenie potrzeb rodziny

·         kontakty z dzieckiem,

·         podział majątku wspólnego,

·         unieważnienie małżeństwa,

·         zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa,

·         rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

·         ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

·         przywrócenie władzy rodzicielskiej,

·         przysposobienie,

·         rozwiązanie przysposobienia,

·         ubezwłasnowolnienie.

 

Prawo pracy:

·         przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy),

·         udzielanie opinii prawnych,

·         reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz negocjacjach,

·         sprawy dotyczące mobbingu oraz dyskryminacji.

 

 

Prawo bankowe:

·         kredyty frankowe,

·         polisolokaty.

 

Prawo spadkowe:

·         testamenty,

·         zachowek,

·         sprawy o stwierdzenie nabycia i dział spadku – również połączony ze zniesieniem współwłasności,

·         zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,

·         uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

·         sprawy dotyczące zapisu, polecenia, długów spadkowych, ustalenia masy spadkowej,

·         przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

Prawo budowlane i nieruchomości – zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, hipoteka

 

Prawo administracyjne – w tym także budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, drogowym, o grach hazardowych:

·         sporządzanie opinii prawnych,

·         reprezentacja stron w toku postępowania administracyjnego, odwoławczego oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

·         dokonywanie zgłoszeń i zawiadomień,

·         sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

·         sporządzanie skarg

 

Klienci biznesowi:

Prawo spółek handlowych :

·         założenie działalności gospodarczej,

·         przekształcenie,

·         zmiany w KRS,

·         łączenie i podział spółek,

·         wprowadzenie na giełdę,

·         likwidacja spółek prawa handlowego,

·         przeprowadzenie postępowania upadłościowego,

·         przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,

·         przygotowanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek,

·         przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów już funkcjonujących,

·         dochodzenie roszczeń, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne,

·         udzielanie ustnych lub pisemnych opinii prawnych,

·         przeprowadzanie audytów i szkoleń,

·         prowadzenie negocjacji,

·         reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym i przed urzędami,

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Mariola Tomaszewska-Śloderbach


Kancelaria w Środzie Śląskiej
ul. Legnicka 13 lok. 1
55-300 Środa Śląska

Filia w Legnicy
Plac Wolności 4,
budynek C II piętro pok. 205

503-166-857, 71 396 62 33
www.tomaszewska-slodebach.pl