USŁUG

Nasza Kancelaria działa w tej branży od ponad 25 lat. Daje nam to wyjątkowe doświadczenie w wielu dziedzinach prawa…

Klienci indywidualni:

 • zapłatę,
 • windykacja i antywindykacja,
 • upadłości konsumenckie,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • analiza i sporządzenie umów,
 • udzielanie opinii prawnych.
 • rozwód lub separację,
 • alimenty na rzecz dziecka lub małżonka,
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • podział majątku wspólnego,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,zaprzeczenie
 • ustalenie macierzyństwa,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • przysposobienie,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • ubezwłasnowolnienie.
 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy),
 • udzielanie opinii prawnych,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz negocjacjach,
 • sprawy dotyczące mobbingu oraz dyskryminacji.

Klienci biznesowi:

 • założenie działalności gospodarczej,
 • przekształcenie,
 • zmiany w KRS,
 • łączenie i podział spółek,
 • wprowadzenie na giełdę,
 • likwidacja spółek prawa handlowego,
 • przeprowadzenie postępowania upadłościowego,
  przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
 • przygotowanie i prowadzenie posiedzeń organów spółek,
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów już funkcjonujących,
 • dochodzenie roszczeń, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne,
 • udzielanie ustnych lub pisemnych opinii prawnych,
 • przeprowadzanie audytów i szkoleń,
 • prowadzenie negocjacji,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym i przed urzędami,